Zakład Zwiększonego Ryzyka

Prowadzący Zakład:

BSG Sp. z o.o.,
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
www.bsg.pl

Kierujący Zakładem:

Tadeusz Gorący – Prezes Zarządu
Barbara Bugno – V-ce Prezes Zarządu
Paweł Cezary Olewiński – Członek Zarządu

Firma BSG Sp. z o. o. zajmuje się produkcją klejów poliuretanowych do granulatów gumowych i piankowych, systemów do układania nawierzchni sportowych oraz klejów do drewna, płyt wielowarstwowych, impregnatów i powłok ochronnych do betonu. Celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie szerokiej gamy produktów i ich propagowanie w budownictwie sportowym, rekreacyjnym, przemysłowym oraz technologiach recyklingu gumy i elastycznych pianek poliuretanowych. Zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”, tekst jednolity ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaju i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, BSG Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Zgierzu, został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z posiadaniem i używaniem w cyklu produkcyjnym niebezpiecznej substancji chemicznej – tolulienodwuizocyjanianu (TDI, 2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu).

Zgodnie z Art. 250. Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. „Prawo Ochrony Środowiska”, prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku właściwym organom i przekazał im „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”.

Rodzaj produktu:

substancja

Składniki niebezpieczne:

Tolulienodwuizocyjanian (2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu)

Nr CAS: 26471-62-5
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008/WE:
Rakotwórczość, Kategoria 2 (H351)
Toksyczność ostra, Wziewny, Kategoria 1 (H330)
Podrażnienie skóry, Kategoria 2 (H315)
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 (H319)
Uczulenie dróg oddechowych, Kategoria 1 (H334)
Uczulenie skóry, Kategoria 1 (H317)
Chroniczne narażenie dla środowiska wodnego, Kategoria 3 (H412)

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze.
Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty:
  • Zgłoszenie zakładu zwiększonego ryzyka
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są z:
  • wyciekiem substancji niebezpiecznej, toliuilenodwuizocyjanianu (TDI)
  • pożarem składowanych substancji łatwopalnych

Kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa w BSG Sp. z o. o. opiera się na wykorzystaniu rozwiązań organizacyjnych, które biorą pod uwagę: występujące zagrożenia, przepisy prawa, doświadczenia związane z wieloletnią działalnością, wiedzę o najlepszych dostępnych technikach organizacyjnych, zasady dobrej praktyki inżynierskiej oraz wymagania normatywnych systemów zarządzania jakością. W zakładzie wdrożony jest System Zarządzania Jakością, który obejmuje: strukturę organizacyjną, rozłożenie odpowiedzialności, dokumenty systemu zarządzania jakością i zasady umożliwiające wdrożenie i realizację polityki jakości. Dodatkowo w zakładzie funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem  stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Poprzez realizację wdrożonych systemów, procesów i procedur zapewnione jest właściwe postępowanie we wszystkich sprawach dotyczących wpływu Spółki na otaczające ją środowisko i korzystanie z niego. Każda zmiana warunków produkcji mająca wpływ na otaczające środowisko jest uzgadniana z właściwym urzędem.