OWSiDP

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Definicje
1.1. Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszych Warunkach Ogólnych
a) „BSG” – BSG Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
b) „Kupujący” osoba fizyczna lub prawna, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę z BSG, lub która otrzymuje w celu zawarcia umowy Ofertę cenową.
c) „Umowa” dowolna umowa sprzedaży Produktów przez BSG oraz dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana oraz wszelkie dokumenty i akty dokonywane w ramach przygotowania Umowy i jej wykonywania, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem sieci Internet.
d) „Produkty” wszystkie towary sprzedawane i mające zostać sprzedane przez BSG na podstawie umowy.
e) „Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów” niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „OWS”.

2. Zakres obowiązywania
a) OWS określają zasady zawierania Umów przez BSG z Kupującym.
b) OWS nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
c) OWS stanowią integralną część wszystkich Cenników i Umów. OWS mają również zastosowanie do każdego zapytania o cenę i negocjacji dotyczących ceny lub Umowy. OWS podane są do wiadomości Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej BSG, pod adresem www.bsg.pl.
d) Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z BSG przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów.
e) W przypadku rozbieżności pomiędzy OWS a Umową, postanowienia umowy będą miały pierwszeństwo.
f) Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez BSG, nie oznaczają ich przyjęcia, chyba że ich akceptacja została jasno wyrażona w umowie i wyraźnie wskazano, że w tym zakresie wyłączono OWS.

3. Cenniki
a) Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c, zaś przedstawione przez BSG wzorce oraz próbki towarów mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
b) Ceny towarów i usług są ostatecznie ustalane na dzień przyjęcia zamówienia przez BSG.
c) Ceny określone w cennikach (wysyłanych emailem, przekazywanych ustnie przez dział POKiM i Dział Handlowy, dostarczonych w inny sposób) mogą być zmienione przez BSG zależnie od sytuacji na rynku komponentów do wytworzenia Produktów, przy czym powyższa zmiana cen i stawek nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie poinformowania Kupującego o wysokości zastosowanego wskaźnika.
d) Odstępstwa od obowiązujących Cenników są skuteczne od chwili ich pisemnego zatwierdzenia przez BSG i dotyczą wyłącznie konkretnej transakcji handlowej.
e) Ceny i stawki podawane przez BSG są cenami i stawkami netto powiększonymi każdorazowo o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Ceny obejmują standardowe koszty opakowania.

4. Zawarcie umowy
a) Podstawą zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej (email, lub telefonicznie).
b) Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.
c) Strony wyłączają możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie każdorazowo wysyłane do Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
d) Brak potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt 4 c) jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta.
e) Zmiany w Umowie będą odnosić się wyłącznie do danej Umowy i konkretnych transakcji.
f) Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia BSG o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
g) W przypadku ograniczenia produkcji przez BSG z jakiegokolwiek powodu, BSG może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość Produktów niż określona w Umowie, o czym Kupujący zostanie poinformowany na piśmie, za pomocą wiadomości email. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zrealizowanych dostaw.

5. Dostawa produktów
a) W przypadku dostawy towaru do Klienta, dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą dostarczenia Produktów do oznaczonego miejsca przeznaczenia.
b) W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta, dostawa jest zrealizowana z momentem odbioru towaru z magazynu BSG.
c) Z chwilą wydania przez BSG rzeczy sprzedanych przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych rzeczy.
d) Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z BSG przy dostawie oraz do przyjęcia dostawy Produktów.
e) Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i są nieobowiązujące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości BSG będzie starała się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy.
f) Terminy i okresy dostaw mogą być zawieszone do czasu wywiązania się przez Kupującego ze swoich nieuregulowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do BSG lub gdy Kupujący nie wywiązał się lub wywiązał się niewłaściwie ze swojego obowiązku przekazania informacji potrzebnych do realizacji dostawy przez BSG.
g) BSG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania terminów dostaw lub innych terminów, chyba że Strony postanowią inaczej.
h) BSG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach oraz na stronie internetowej, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. BSG nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności szaty graficznej pomiędzy dostarczonymi Produktami, a ich ilustracjami zamieszczonymi w katalogach, broszurach, na stronie internetowej i w innych drukowanych materiałach.
i) Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez BSG, BSG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

6. Fakturowanie i płatności
a) Jeżeli nie określono inaczej w Umowie, BSG wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od dnia realizacji dostawy.
b) Faktury BSG muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Jeżeli faktura nie wskazuje terminu płatności, płatności należy dokonać w terminie 30 dni od daty dostarczenia Kupującemu faktury.
c) Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń z kwoty faktury. Kupujący nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
d) Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia faktury, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował ją.
e) Płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz BSG w pierwszej kolejności będą zaliczane na zaległe należności uboczne, a dopiero w drugiej kolejności na zalegające świadczenie główne.
f) BSG ma prawo w każdym czasie odmówić realizacji nowego zamówienia dla Kupującego, jeżeli Kupujący nie zapłacił jakichkolwiek faktur, które są już wymagalne.

7. Gwarancje i reklamacje
a) Postanowienia OWS dotyczą wyłącznie sprzedaży między przedsiębiorcami.
b) BSG udziela gwarancji na Produkt na okres 12 miesięcy na kleje bezbarwne, 6 miesięcy na kleje barwione od dnia daty produkcji Produktu, chyba że Umowa stanowi inaczej. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez Kupującego dowodu zakupu Produktów (faktury VAT) oraz dowodu wydania / odbioru Produktu (dokument WZ), w każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez BSG jest również sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego. Wzór protokołu reklamacyjnego do pobrania ze strony internetowej www@bsg.pl
c) BSG nie udziela innych gwarancji, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany. Dotyczy to również wszelkich gwarancji co do przydatności Produktu do jakiegokolwiek określonego celu.
d) Strony niniejszym wyłączają zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
e) Roszczenia Kupującego z tytułu jakichkolwiek różnic w asortymencie lub ilości Produktów względem asortymentu lub ilości zamówionej wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone przez Kupującego w momencie wydania Produktów poprzez wyraźną adnotację na wszystkich kopiach dokumentów dostawy.
f) Roszczenia Kupującego z tytułu uszkodzenia, wad, lub usterek Produktów, które można stwierdzić wizualnie, wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone BSG na piśmie w terminie 3 dni od dnia wydania Produktów.
g) Roszczenia Kupującego z tytułu uszkodzeń, wad lub usterek Produktów innych niż określone w zdaniu poprzedzającym wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone BSG na piśmie w terminie 7 dni roboczych od: a) daty dostawy (tj. wydania/odbioru Produktu) albo b) daty wykrycia wady – pod warunkiem, że Kupujący wykaże, że wada nie mogła być wykryta w terminie 7 dni roboczych od dnia wydania/odbioru Produktu.
h) Reklamacje nie mogą być zgłaszane przez Kupującego i nie będą rozpatrywane, jeżeli:
– wada powstała, w całości lub w części, w wyniku nienależytego użytkowania lub przechowywania Produktów przez Kupującego. Przez nienależyte użytkowanie lub przechowywanie produktów należy rozumieć takie użytkowanie lub przechowywanie.
-Produkt był modyfikowany lub przetwarzany;
-BSG zgodnie z instrukcjami Kupującego zastosował materiały do wytworzenia lub opakowania Produktów, których użycie zostało spowodowane przez wady;
-wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;
i) Kupujący umożliwi BSG zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. BSG może we własnym zakresie przeprowadzić ekspertyzę lub powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyz może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.
j) Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego wszystkich roszczeń z tytułu gwarancji.
k) Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowane Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków ilościowych.
l) W przypadku skorzystania przez Kupującego z Produktu z wadami lub usterkami, które można było stwierdzić wizualnie, Kupującemu nie przysługą względem BSG żadne roszczenia z tytułu korzystania z wadliwych Produktów.
m) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich wniesienia do BSG.
n) Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest łączne spełnienie następujących warunków:
– dostarczenie BSG pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego oraz
– dostarczenie BSG kserokopii faktur(y) na zakupiony Produkt, oraz
– dostarczenie BSG etykiet identyfikacyjnych partii produktu
– dostarczenie BSG odpowiednich dokumentów W-Z.
o) W odniesieniu do reklamacji nie spełniającej wszystkich wymogów przedstawionych w powyższym punkcie BSG może, według swego wyłącznego uznania:
– przystąpić do rozpoznawania reklamacji, w tym do skontrolowania reklamowanych Produktów lub pobrania ich próbek do analizy, lub
– wezwać Kupującego do uzupełnienia reklamacji w odpowiednim zakresie, w tym do dostarczenia wszelkich danych lub dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze pod rygorem odrzucenia reklamacji jako uniemożliwiającej jej rozstrzygnięcie.
p) Zgłoszona reklamacja nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za Produkt w terminie wskazanym na fakturze VAT lub w OWS.
q) W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący nie może odstąpić od Umowy, lecz przysługuje mu wyłącznie wymiana wadliwego Produktu na wolny od wad.
r) BSG zobowiązuje się – do wymiany Produktu na wolny od wad w terminie 30 dni kalendarzowych od uznania reklamacji za zasadną. W przypadku, gdy wymiana lub usunięcie wad jest utrudnione albo niemożliwe, BSG w porozumieniu z Kupującym może obniżyć cenę wadliwego Produktu.
s) Informacje dotyczące przedmiotu umowy i zawarte w dokumentacji technicznej pochodzące z doświadczenia i najlepszej wiedzy BSG mają charakter przybliżony a sposób stosowania ma charakter zalecany. Informacje te nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń wynikających z wadliwości przedmiotu umowy.

8. Odpowiedzialność
a) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że BSG jako dostawca, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady, usterki lub uszkodzenia Produktów powstałe już po wydaniu Produktów Kupującemu.
b) BSG nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
c) Jeżeli BSG będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, Warunków Ogólnych i/lub na mocy prawa, odpowiedzialność taka w każdym wypadku ograniczać się będzie do kwoty, która zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej BSG.
d) Jeżeli ubezpieczyciel BSG nie dokona wypłaty z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność BSG ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność BSG ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest najściślej związana ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę.
e) BSG nie musi rekompensować jakiejkolwiek szkody, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec BSG bądź celowo lub rażąco zaniedbuje wykonanie Umowy.
f) Jeżeli Kupujący jest dystrybutorem/dealerem BSG, Kupujący musi udostępnić przepisy (dotyczące bezpieczeństwa), dokumentację techniczną BSG swoim odbiorcom i poinformować, że muszą skrupulatnie stosować się do tej dokumentacji technicznej. BSG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieudostępnienia przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), dokumentacji technicznej przez Kupującego swoim odbiorcom końcowym.
g) Ilekroć postanowienia Umowy uprawniają BSG do żądania zapłaty kary umownej, BSG ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość takiej kary.

9. Siła wyższa
a) Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej .
b) Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą BSG, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie wobec BSG uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, spory pracownice, działania wojenne, braku surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności BSG lub magazynów i hal produkcyjnych BSG. Siła wyższa po stronie dostawców BSG będzie również oznaczać działanie siły wyższej po stronie BSG.
c) Strony muszą poinformować siebie nawzajem bezzwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej.
d) W przypadku działania siły wyższej BSG zawiesi realizację swoich zobowiązań na czas trwania siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Działanie siły wyższej nie zwalnia Kupującego z jego zobowiązań płatniczych.
e) Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze stron.

10. Prawa własności intelektualnej
a) Kupujący uznaje, że BSG jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami BSG. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).
b) Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej BSG, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym BSG telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie BSG, Kupujący przekaże BSG wszelką posiadaną dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli BSG wszelkiej wymaganej pomocy.
c) Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich danych, informacji, opinii i dokumentacji otrzymanych od BSG.

11.Ochrona danych osobowych
a) W zakresie koniecznym do realizacji Umowy BSG jest uprawniony do przetwarzania oraz zachowywania danych osobowych Kupującego w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Postanowienia końcowe
a) Jeżeli którekolwiek postanowienie OWS lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWS lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zastąpią nieważne i/lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia.
b) BSG może zmieniać OWS. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dowolną zmianę w OWS, jeżeli dowiedział się o treści zmian i nie wypowiedział Umowy łączącej go z BSG w najbliższym terminie wypowiedzenia.
c) Do Umów mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby BSG.

PLIK DO POBRANIA PDF